Energetyka

Koalicja Klimatyczna proponuje zmiany do projektu ustawy o efektywności energetycznej (9416)

2010-12-13


img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Po czterech latach oczekiwania, w dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej. Projekt stanowi wypełnienie postanowień dyrektywy unijnej (2006/32/WE) nakładającej na państwa członkowskie obowiązek 9% oszczędności energii finalnej do roku 2016 (odniesione do wartości uśrednionej z lata 2001-2005). Rządowy projekt ustawy jest obecnie dyskutowany w Sejmie, w ramach specjalnie powołanej do tego celu podkomisji1.
Koalicja Klimatyczna2 czynnie monitoruje prace nad ustawą o efektywności energetycznej od samego początku jej powstawania. Mimo zadowolenia z pojawienia się projektu ustawy, Koalicjanci apelują o uwzględnienie propozycji zmian w opracowywanym dokumencie. Dotyczą one między innymi: ustanowienia indykatywnych celów oszczędności energii, wydłużenia czasu obowiązywania ustawy, zwiększenia roli jednostek samorządu publicznego w wypełnianiu celów oszczędnościowych oraz doprecyzowania zapisów w projekcie ustawy.

Jednym z głównych postulatów członków Koalicji Klimatycznej jest potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania ustawy do roku 2020 z perspektywą kontynuacji do roku 2030. Takie rozwiązanie ma swoje uzasadnienie zarówno z uwagi na aspekty polityczne, jak i praktyczne. Obecnie okres obowiązywania ustawy oraz zapisanych w niej mechanizmów rynkowych przewidziana jest do końca 2016 roku. Po uwzględnieniu czasu koniecznego na implementację przepisów, oznacza to zaledwie kilku letnią perspektywę funkcjonowania białych certyfikatów. Może to być poważną barierą dla inwestorów, którzy podejmą działania w oparciu o długoterminowe strategie. Zaznaczyć należy także, że jeden z celów dotyczący Pakietu energetyczno-klimatycznego czyli zmniejszenie zużycie energii o 20% w stosunku do scenariusza biznes jak zwykle sięga roku 2020, a przyjęta w listopadzie roku 2009 Polityka energetyczna Państwa sięga horyzontu 2030 r.

Koalicja Klimatyczna apeluje o przywrócenie zapisu dotyczącego wiążącego obowiązku dla jednostek sektora publicznego w zakresie oszczędności co najmniej 1% średniego zużycia energii w ciągu roku, który został wykreślony z projektu przez Radę Ministrów. Jest to niezbędne narzędzie dla wypełnienia wiążących celów oszczędności energii ujętych w dyrektywie 2006/32/WE. Dodatkowo, stanowi iż implementacje innego zapisu w dyrektywie dotyczącego wzorcowej roli jednostek publicznych w zakresie oszczędnego gospodarowania.

Koalicja Klimatyczna zgłasza szereg interesujących uwag dotyczących konieczności doprecyzowania zapisów ustawy. W tym kontekście pojawia się m.in. postulat o uwzględnienie w projekcie definicji poprawy efektywności energetycznej. Brak takiego zapisu może spowodować problemy interpretacyjne i zmniejszyć skuteczność ustawy.

Wszystkie postulaty wraz z propozycjami konkretnych zmian do projektu ustawy o efektywności energetycznej można znaleźć na stronie Koalicji Klimatycznej pod adresem: www.koalicjaklimatyczna.org

Postulaty Koalicji Klimatycznej

Przypisy:
1, Biuletyn Komisji Sejmowych nr 4393/VI
2. Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 19 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Członkowie Koalicji Klimatycznej: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Greenpeace, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF, Zielone Mazowsze.
Stanowisko Koalicji Klimatycznej w sprawie efektywności energetycznej można znaleźć na stronie:
www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/stanowiska_koalicji/id/7/


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org


ChronmyKlimat.pl – portal na temat zmian klimatu dla społeczeństwa i biznesu. © Copyright Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Redakcja: ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, tel. +48 +22 8510402, -03, -04, fax +48 +22 8510400, portal@chronmyklimat.pl